nebo

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PANTIESKY s.r.o.

(znění platné od 17.7.2020)

 

stáhnout v pdf

Tyto všeobecné obchodní podmínky vypracovala společnost PANTIESKY s.r.o., která je specifikována následujícími údaji:
- firma: PANTIESKY s.r.o.
- IČ: 09341528
- sídlo: Vladivostocká 1294/17, Vršovice, 100 00 Praha 10
- zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C vložka č. 334794
- e-mail: info@pantiesky.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) se skládají z následujících částí:

A. Definice a výklad pojmů;
B. Podmínky používání Internetových stránek;
C. Členství = PANTIESKY klub;
D. Reklamační řád, odpovědnost za vady a záruky;
E. Zásady ochrany osobních údajů;
F. Společná a závěrečná ustanovení.

A. Definice a výklad pojmů

A.I.
Definice a výklad pojmů

1.1. Není-li v těchto VOP výslovně stanoveno jinak, budou mít následující termíny a zkratky při výkladu a aplikaci těchto VOP následující význam:
„E-shop“ znamená internetový obchod umístěný na internetové stránce www.pantiesky.cz;

„Internetové stránky“ Znamená internetové stránky společnosti PANTIESKY s.r.o.: www.pantiesky.cz

„PANTIESKY s.r.o.“ znamená obchodní společnost PANTIESKY s.r.o., IČ: 09341528, se sídlem Záběhlická 3156/65, Praha 10 – Záběhlice, 106 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 334794;
„Členství“ znamená smluvní vztah mezi Zákazníkem, úplatu za samotné Členství/Předmět koupě ve smyslu článku C.I. těchto VOP; Členství v klubu je vyjádřením smluvního vztahu mezi Objednatelem, Členem PANTIESKY klubu a společností PANTIESKY s.r.o. (Kupní smlouva).
Členství zahrnuje závazek Objednatele zaplatit členský poplatek na vybranou dobu na E-shopu a současně nárok člena klubu jednak na obdržení jednoho kusu dámského spodního prádla poštou každý kalendářní měsíc po dobu trvání členství dle níže uvedených podmínek a jednak na požívání jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky PANTIESKY klubu.
„Náklady“ znamenají Náklady dodání, Náklady placení a Náklady vrácení;
„Náklady dodání“ znamená náklady spojené s balením a dodáním Předmětu koupě (Členství), včetně nákladů na přepravu
„Náklady placení“ náklady spojené s placením Předmětu koupě, Nákladů dodání a Nákladů vrácení ve smyslu článku C.V. těchto VOP, pokud tyto údaje nestanoví banka Zákazníka ve svých podmínkách;
„Náklady vrácení“ znamená náklady spojené s balením a vrácením Předmětu koupě, včetně nákladů na přepravu Předmětu koupě ve smyslu článku C.V. těchto VOP;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Objednávka“ znamená objednávku Zákazníka ve smyslu článku C.VI. těchto VOP;

„Podmínky používání“
znamená ustanovení těchto VOP obsažená v části B těchto VOP, která je nazvána „Podmínky používání Internetových stránek“;
„Potvrzení objednávky“ znamená potvrzení Objednávky Zákazníka ze strany společnosti PANTIESKY s.r.o. postupem uvedeným v článku C.VII. těchto VOP;
„Předmět koupě“ znamená konkrétní zboží (např. Členství) nabízené v E-shopu ke koupi, uvedené v Objednávce a v Potvrzení objednávky;
„Registrace“ znamená vyplnění registračních údajů Zákazníka pro potřeby přístupu do E-shopu ve smyslu článku C.II. těchto VOP;
„Spory“ znamená veškeré případné spory, které by se mohly týkat těchto VOP a Kupní smlouvy na jejich základě uzavřených, jejich platnosti, účinnosti, jejich porušení, ukončení či výkladu a práv a povinností Stran z nich vyplývajících, jakož i veškerých vztahů bezprostředně souvisejících;
„Spotřebitel“ znamená spotřebitele ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
„Strany“ znamená společné označení společnosti PANTIESKY s.r.o. a Zákazníka nebo Objednatele;
„Účet“ znamená bankovní účet společnosti PANTIESKY s.r.o. č. 123-2206620247/0100, vedený u Komerční banka, a.s., IBAN: CZ23 0100 0001 2322 0662 0247, BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX, nebo jakýkoliv jiný bankovní účet společnosti PANTIESKY s.r.o., o němž společnost PANTIESKY s.r.o. vyrozumí Zákazníka (např. v Potvrzení objednávky, webovém formuláři, e-mailu, daňovém dokladu / faktuře či ve zvláštním písemném oznámení); změna Účtu je vůči Zákazníkovi účinná od okamžiku doručení vyrozumění o jeho změně;
„Zákazník“ znamená uživatele Internetových stránek a v případě nákupu zboží (Členství) subjekt, který v ní vystupuje jako Objednatel nebo jako Člen klubu. Objednatelem se rozumí každá osoba, která s námi uzavře Členství / Kupní smlouvu, ať již je obsah smlouvy sjednán prostřednictvím některého z objednávkových formulářů na webových stránkách PANTIESKY s.r.o., anebo jiným způsobem.
„Zboží“ znamená nabídku jednotlivých produktů v E-shopu /tzn. jednotlivých Členství, na 3,6,9 nebo 12 měsíců na jeden kus dámského spodního prádla, které po uhrazení Členství obdrží Objednatel jedenkrát měsíčně do schránky.
1.2. Nadpisy použité u jednotlivých ustanovení těchto VOP mají pouze orientační charakter.

B. Podmínky používání Internetových stránek

B.I.
Souhlas s Podmínkami používání

1.1. Přístup Zákazníka na Internetové stránky a jejich používání se řídí Podmínkami používání.
1.2. Vstupem na Internetové stránky, jejich prohlížením nebo používáním Zákazník potvrzuje, že si přečetl, pochopil a bez výhrad přijal Podmínky používání.

B.II.
Autorská práva a duševní vlastnictví

2.1. Programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetových stránek jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetových stránek.
2.2. Obsah Internetových stránek, zejména pak texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy jsou majetkem společnosti PANTIESKY s.r.o., nebo jsou použity se svolením vlastníků, a jsou odpovídajícím způsobem chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.
2.3. S výjimkou případů uvedených v článku B.III. těchto VOP, nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah Internetových stránek.
2.4. Zákazník není oprávněn při využívání Internetových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetových stránek. Internetové stránky společnosti PANTIESKY s.r.o. je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

B.III.
Používání Internetových stránek

3.1. Obsah Internetových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití, a to s tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována a reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech.
3.2. Jakékoliv jiné použití, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Internetových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy společnost PANTIESKY s.r.o. k tomu předem poskytla písemný souhlas.
3.3. Společnost PANTIESKY s.r.o. netvrdí a nezaručuje, že použití jakéhokoli obsahu pocházejícího z Internetových stránek nemůže porušit či neporuší práva třetích stran.
3.4. Společnost PANTIESKY s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetových stránek v rozporu s jejich určením.
3.5. Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou společnosti PANTIESKY s.r.o. sděleny prostřednictvím internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoli Zákazník umístí na Internetové stránky PANTIESKY s.r.o. nebo zašle, se stává majetkem společnosti PANTIESKY s.r.o. a může být volně použito k jakémukoli účelu, zejména pak k rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. Společnost PANTIESKY s.r.o. má zejména právo volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které byly obsaženy v jakémkoliv takovém sdělení, které bylo zasláno na Internetové stránky. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytly, ani nikomu jinému.
3.6. Zasláním informací Zákazník prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah není nactiutrhačný a že jeho použitím společnost PANTIESKY s.r.o. nebude porušovat práva žádných třetích stran. Společnost PANTIESKY s.r.o. není povinna poskytnuté informace použít.

B.IV.
Cookies

4.1. Cookies jsou krátké textové soubory, které se při návštěvě webové stránky PANTIESKY s.r.o. odešlou do prohlížeče a ukládají v paměti Zákazníkova počítače nebo mobilního zařízení, jež umožňuje přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby naše webové stránky byly pro návštěvníka/Zákazníka při další jeho návštěvě dostupnější a jejich obsluha snazší.
4.2. Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv webové stránky PANTIESKY s.r.o. a jiných navštěvovaných stránek, reklam, na něž Zákazník klikl, typu používaného prohlížeče a informací, jež na webu vyplnil (např. výběr jazyka), a to proto, aby je nemusel při příští návštěvě vkládat znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na IP adresu.
4.3. Rozhodne-li se Zákazník povolit uložení cookies ve svém zařízení, může toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

[cookie_settings margin="5px 20px 5px 20px"]

C. Členství = PANTIESKY klub
C.I.
Členství a pravidla

1.1. Členem klubu je osoba, které dle těchto obchodních podmínek po úhradě Objednávky vznikl nárok na obdržení jedněch kalhotek (jednoho kusu dámského spodního prádla) s doručením poštou každý kalendářní měsíc po dobu trvání jeho členství. Člen klubu je oprávněn využívat služeb a výhod dle aktuální nabídky klubu.
1.2. Členský poplatek se hradí předem platební kartou přes bankou klienta zajištěný portál za celou dobu objednávaného členství najednou dle délky vybraného Členství.
1.3. Člen klubu po dobu trvání členství má právo na obdržení jednoho kusu dámských kalhotek (dámského spodního prádla Brazilky nebo Tanga) dle svého výběru, které mu 1x měsíčně přijdou obyčejnou poštou (případně dle jiné domluvy s Objednatelem) na zvolenou adresu do schránky. Členství spočívá v každoměsíčním překvapení a sbírání vlastní kolekce kalhotek Člena klubu po dobu členství. Společnost PANTIESKY s.r.o. měsíčně rozšiřuje PANTIESKOVOU kolekci a navrhuje nový, originální a jedinečný design.
1.4. Člen klubu může být stejná osoba jako Objednatel. Návštěvník webových stránek www.pantiesky.cz je každý, kdo navštíví naše webové stránky na adrese: www.pantiesky.cz, případně jakoukoli jejich podstránku či si jakkoli jinak zobrazí jakýkoli jejich obsah.
1.5. V rámci Předmětu koupě / Členství je možné si vybrat ze 4 možností délky členství na 3, 6, 9 nebo 12 měsíců, z typu kalhotek střihu Brazilky nebo Tanga a z velikostí XS, S, M, L, XL. Datem začátku členství se rozumí kalendářní měsíc, v němž Členovi klubu zasílá společnost PANTIESKY s.r.o. první Zboží/Předmět koupě/dámské kalhotky. Pro určení data začátku členství je rozhodující údaj uvedený v objednávce.
1.6. Člen klubu může v rámci Členství (po přihlášení do svého profilu) měnit své údaje osobní údaje, které uvedl při registraci, dále též velikost, typ kalhotek.
1.7. Objednatel může členství objednat sám pro sebe nebo jako dárek pro třetí osobu (Dárkový voucher). Členem klubu se stane jen osoba, pro kterou je členství Objednatelem objednáno a uhrazeno.
1.8. V rámci Členství jako dárek má Objednatel možnost zvolit doručení prvního kusu Zboží na jinou adresu (např. pokud se rozhodne věnovat Dárkový voucher spolu s 1. objednaným Zbožím/Předmětem koupě/ dámskými kalhotkami a také, zda má společnost PANTIESKY s.r.o. obdarovanému uvést Objednatele jako osobu, která Členství objednala. Obdarovaný má možnost své Členství odmítnout, pak se postupuje dle článku C.VIII. těchto VOP.
1.9. Dárkový voucher je nutné uplatnit do 3 měsíců od data vydání. Pro uplatnění voucheru je zapotřebí se registrovat na www.pantiesky.cz. Od této chvíle se obdarovaný stává Členem klubu a je oprávněn čerpat všechny výhody Členství.
1.10. Zákazník/Objednatel může Členství při nákupu darovat tím, že zvolí jako Předmět koupě/Zboží dárkový voucher. Rovněž může vybrat, zda si obdarovaná osoba
1.11. Člen klubu je povinen se seznámit na internetových stránkách společnosti PANTIESKY s.r.o. s těmito obchodními podmínkami bez zbytečného odkladu po převzetí první zásilky (dále ve smyslu článku C.VIII-C.X. těchto VOP).
1.12. Společnost PANTIESKY s.r.o. může poskytovat z Předmětu koupě/ Členství zvýhodnění, slevy či bonusy různého druhu. Případná zvýhodnění a případné slevy či bonusy nelze vzájemně kombinovat.
1.13. V ceně Členství (členského poplatku) je zahrnuto balné a také poštovné po České republice. Cena nezahrnuje poštovné do zahraničí. Jsme oprávněni za toto poštovné do zahraniční vás požádat o jeho úhradu (Náklady dodání, článek C.V. dle těchto VOP). Tento poplatek vám vyčíslíme na základě aktuálních cen a odešleme vám k odsouhlasení.
1.14. Veškerá zvýhodnění Předmětu koupě/Členství, slevy či bonusy, pozbývají platnosti, pokud Zákazník/Objednatel poruší povinnosti uvedené v těchto VOP.
1.15. Tyto Podmínky koupě a VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi společností PANTIESKY s.r.o. a Zákazníkem, které vznikají na základě Objednávky (Kupní smlouvy).
1.16. Uzavřená Kupní smlouva/Členství je společností PANTIESKY s.r.o. archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná m. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy/Členství jsou patrné z procesu objednávání na Internetových stránkách a Zákazník/Objednatel má možnost před vlastním odesláním Objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
1.17. Další detaily k Členství jsou uvedené a platné na internetových stránkách společnosti PANTIESKY s.r.o. www.pantiesky.cz.
1.18. Společnost PANTIESKY s.r.o. není povinna ke splnění Členství/Kupní smlouvy v případě, že nemožnost plnění nastala v důsledku nepředvídatelných okolností, nastalých nezávisle na vůli společnosti PANTIESKY s.r.o. a bránících jí ve splnění její povinnosti, jako je zejména přírodní katastrofa, porucha strojů, stávka, výluka, válka, omezení dopravy, epidemie nebo jiné okolnosti, které jsou mimo kontrolu společnosti PANTIESKY s.r.o.

C.II.
Registrace a členství v klubu

2.1. Společnost PANTIESKY s.r.o. provozuje internetový objednávkový formulář, který je umístěn v E-shopu a je v něm označen jako „košík“ a jehož prostřednictvím Zákazník zadává a odesílá svou Objednávku.
2.2.
2.3. Po potvrzení Objednávky a úhradě částky Zákazníkem/Objednatelem za Předmět koupě (Členství) se Zákazník/Objednatel stává Členem klubu.
2.4. Společnost PANTIESKY s.r.o. je obchodní společností, přičemž mezi obory činností jejího předmětu podnikání spadá i výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a jejich prodej.
2.5. Společnost PANTIESKY s.r.o. není plátcem daně z přidané hodnoty.
2.6. Společnost PANTIESKY s.r.o. vystupuje ve smlouvách řídících se Podmínkami prodeje v pozici Prodejce.
2.7. Při Registraci musí být všechny zadané povinné registrační údaje správné a úplné.
2.8. Zákazník se zavazuje informovat bezodkladně společnost PANTIESKY s.r.o. o změně adresy nebo jiných změnách prostřednictvím aktualizace svých Osobních údajů v E-shopu.
2.9. Před Registrací se Zákazník musí seznámit s VOP.
2.10. Zákazník je povinen se seznámit také s:
a) označením Předmětu koupě/Členstvím a popisem jeho hlavních vlastností;
b) s cenou, případně způsobem jeho výpočtu, včetně všech daní a poplatků;
c) způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění;
d) Náklady dodání a Náklady vrácení, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, s informací, že mohou být dodatečně účtovány;
e) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalšími podmínkami pro uplatňování těchto práv, které jsou součástí Podmínek prodeje.

C.III.
Heslo

3.1. V rámci Registrace bude Zákazník vyzván k vytvoření hesla. Toto heslo je povinen zachovat v naprosté tajnosti a nesmí je prozradit ani poskytnout žádné další osobě.
3.2. Zákazník je zcela zodpovědný za činnosti související s používáním hesla a zadáváním objednávek, a to i v případě, že k těmto činnostem došlo bez jeho vědomí.
3.3. Pokud má Zákazník podezření, případně se dozví, že jeho heslo zná či používá jiná osoba, je o tom povinen ihned informovat společnost PANTIESKY s.r.o.

C.IV.
Zboží

4.1. Zboží v rámci Členství (Předmět koupě; jeden kus dámských kalhotek měsíčně do vaší schránky) nabízené společností PANTIESKY s.r.o. ke koupi je uvedeno v E-shopu.
4.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. je vlastníkem zboží nabízeného ke koupi (Členství) a zůstává jím do zaplacení Členství a převzetí zboží (dámského prádla) Zákazníkem.
4.3. Nabídka koupě Zboží/Členství je platná po dobu, po niž je zboží uvedeno v E-shopu.
4.4. Nabídky koupě Zboží v E-shopu jsou nezávazné a společnost PANTIESKY s.r.o. není povinna uzavřít Objednávku ohledně tohoto zboží.

C.V.
Náklady

5.1. V případě, že v Kupní smlouvě/Objednávce bude sjednáno jiné místo dodání Předmětu koupě Objednateli mimo Českou republiku, je společnost PANTIESKY s.r.o. oprávněna požadovat po Zákazníkovi též zaplacení Nákladů dodání. O této skutečnosti budeme Zákazníka vždy informovat.
5.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. je oprávněna požadovat po Zákazníkovi i zaplacení Nákladů placení.
5.3. Náklady v sobě nezahrnují daň z přidané hodnoty.

C.VI.
Objednávka

6.1. Zákazník má možnost v E-shopu prohlížet, vyhledávat a objednávat nabízené zboží / Předmět koupě/Členství.
6.2. Zákazník objednává zboží/Předmět koupě/Členství elektronickou cestou prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře umístěného v E-shopu.
6.3. Objednávka obsahuje zejména informace o:
a) Zákazníkovi, a sice v rozsahu:
- jméno a příjmení/název v případě Zákazníka právnické osoby;
- datum narození/identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo;
- adresa trvalého bydliště či sídla v případě Zákazníka právnické osoby;
- dodací adresa, pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště/sídla
- e-mailová adresa;
- telefonické spojení;
b) objednávaném zboží/Předmětu koupě;
c) ceně za Členství;
d) způsobu úhrady Členství a souvisejících nákladů;
e) způsobu doručení zboží/ Předmětu koupě;
f) Nákladech dodání;
g) Nákladech placení;
h) Nákladech vrácení.
6.4. Před odesláním Objednávky musí Zákazník potvrdit, že měl dostatečnou možnost se s těmito VOP seznámit, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí; bez tohoto potvrzení není možné Objednávku odeslat. Zároveň je Zákazníkovi nabídnuta možnost si tyto VOP stáhnout a uložit do svého uložiště.
6.5. Zákazníkovi je rovněž před odesláním Objednávky nabídnuta možnost v Objednávce vyznačit, zda má zájem o zasílání informací souvisejících se zbožím a službami nebo podnikem společnosti PANTIESKY s.r.o. či o akcích pořádaných společností PANTIESKY s.r.o. na elektronickou adresu Zákazníka.
6.6. Pokud bude objednávkový formulář zajištěn zabezpečením proti robotickému vyplnění a odeslání, pak je Zákazník povinen splnit podmínky tohoto zabezpečení, jinak nebude možné Objednávku odeslat.
6.7. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
6.8. Za adresu Objednatele považujeme osobu, jejíž osobní údaje jsou v objednávkovém formuláři uvedeny.
6.9. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat“.
6.10. Zákazníkem odeslaná Objednávka, která obsahuje všechny objednávkovým formulářem požadované náležitosti, představuje platný a závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy/Členství.
6.11. Údaje uvedené v Objednávce jsou ze strany společnosti PANTIESKY s.r.o. považovány za aktuální, správné a pravdivé.

C.VII.
Potvrzení objednávky

7.1. Po obdržení Objednávky potvrdí společnost PANTIESKY s.r.o. Zákazníkovi Objednávku ve formě e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem v Objednávce.
7.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. je však vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (kupř. s přihlédnutím k množství zboží tvořícího Předmět koupě/Členství, předpokládaným nákladům na dopravu, nebo kupř. při zjevné či pravděpodobné nesprávnosti jména či adresy Zákazníka) požádat Zákazník o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
7.3. Nepotvrdí-li společnost PANTIESKY s.r.o. Objednávku Zákazníkovi do sedmi pracovních dnů od doručení objednávky, není Zákazník svou objednávkou již vázán.
7.4. Společnost PANTIESKY s.r.o. si vyhrazuje právo Objednávku nepotvrdit.

C.VIII.
Zrušení objednávky

8.1. Jestliže Objednatel/Člen klubu nesouhlasí s těmito VOP, má právo odstoupit do 14 kalendářních dnů od Členství po převzetí 1. zásilky, a to prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení. Pokud v této lhůtě neodstoupí, má se za to, že s těmito VOP souhlasí.
8.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. je oprávněna účtovat Zákazníkovi storno poplatky za zrušení Objednávky, a sice ve výši úhrady jednoho měsíčního Členství.
8.3. Za zrušení Objednávky se považuje i skutečnost, že Klient nepřevezme Předmět koupě, tzn. Předmět koupě se vrátí zpět Odesílateli z důvodu nepřevzetí zásilky. Společnost PANTIESKY s.r.o. může v takovém případě po Klientovi požadovat zaplacení storno poplatku ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) v objednávce vybraného členství.

C.IX.
Zánik členství / Kupní smlouvy /Odstoupení od smlouvy

9.1. Členství zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla Členství/Kupní smlouva sjednáno
b) okamžitým ukončením výpovědí bez výpovědní doby z důvodů níže uvedených
c) odstoupením od smlouvy dle podmínek v těchto VOP.
9.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. je oprávněna Členství/Kupní smlouvu ukončit s okamžitými účinky výpovědí bez výpovědní doby v následujících případech:
a) Zákazník/Objednatel se ocitne v úpadku či mu úpadek bude hrozit nebo bude proti Zákazníkovi/Objednateli zahájeno insolvenční řízení nebo Zákazník/Objednatel podá návrh na moratorium;
b) Zákazník/Objednatel nezaplatí, byť i jen část Zboží/Předmětu koupě či Nákladů ani na základě písemné výzvy společnosti PANTIESKY s.r.o., kterou bude Zákazníkovi poskytnuta dodatečná lhůta k zaplacení v délce 5 (slovy: pět) dnů;
c) Zákazník prodá/uzavře jakoukoliv smlouvu s třetí osobou, která by se týkala Zboží/Předmětu koupě společnosti PANTIESKY s.r.o.
9.3. Každá ze Stran je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v Kupní smlouvě a těchto VOP, a to postupem a s důsledky vymezenými v tomto článku.
9.4. Zboží/Předmět koupě, s výjimkou doplňků, představuje Zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku.
9.5. Zákazník/Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce Zboží upraveného podle přání Zákazníka/Objednatele nebo pro jeho osobu či obdarovaného.
9.6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník/Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí 1. kusu Zboží/Předmětu koupě/dámských kalhotek.
9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu společnosti uvedenou v objednávce, resp. na e-mailovou adresu společnosti PANTIESKY s.r.o. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od převzetí 1.kusu Zboží/Předmětu koupě.
9.8. Uplatní-li Zákazník/Objednatel právo na odstoupení od smlouvy dle těchto VOP, má společnost PANTIESKY s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a s vrácením zaplaceného Členství/Předmětu koupě či jeho části Zákazníkem/Objednatelem. Prodávající může tento svůj nárok započíst oproti nároku Zákazníka/Objednatele na vrácení kupní ceny.
9.9. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení odstupující Smluvní strany druhé Smluvní straně, resp. ke dni, ke kterému se zásilka považuje dle této Smlouvy za doručenou.
9.10. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy s výjimkou nároků na smluvní nebo zákonné sankce a smluvní ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
9.11. Smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění, která jim byla na základě Smlouvy poskytnuta druhou stranou. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou Kupní cenu či její část bez odkladu, nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

C.X.
Platební podmínky

10.1. Zákazník může provádět platby platební kartou, bezhotovostním bankovním převodem nebo vkladem na Účet společnosti PANTIESKY s.r.o.
10.2. V rámci Potvrzení objednávky obdrží Zákazník informace potřebné pro provedení platby, a to minimálně v rozsahu informace o:
a) Koupeném Zboží/Členství;
b) bankovním spojení, včetně variabilního symbolu.
10.3. Částky za Předmět koupě/Členství, které má v souladu se VOP hradit Zákazník společnosti PANTIESKY s.r.o. se považují za uhrazené k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na Účet. Členství vzniká potvrzením Objednávky a současně připsáním finanční částky na účet společnosti PANTIESKY s.r.o.
10.4. Jestliže však Zákazník/Objednatel při zadávání příkazu k úhradě či vkladu prostředků na Účet nezadal variabilní symbol, který mu byl společností PANTIESKY s.r.o. sdělen, a nelze-li platbu identifikovat ani podle jména či názvu Zákazníka, pak se částka za uhrazenou nepovažuje.
10.5. Členství a Náklady jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného společností PANTIESKY s.r.o. ve lhůtě stanovené v daňovém dokladu.
10.6. V případě prodlení Zákazníka/Objednatele s úhradou jakékoliv platby stanovené Potvrzenou objednávkou/Kupní smlouvou anebo těmito VOP, a to včetně nákladů je Zákazník/Objednatel povinen uhradit společnosti PANTIESKY s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: žádná celá jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. Při opakovaném prodlení má společnost PANTIESKY s.r.o. právo smluvní vztah ukončit způsobem uvedeným níže.
10.7. U Zákazníka/Objednatele, který je nebo byl v prodlení s úhradou jakékoliv platby stanovené Kupní smlouvu anebo těmito VOP a přes opakované upomínky dluh nezaplatil do 21 (slovy: dvacet jedna) dnů od splatnosti, má společnost PANTIESKY s.r.o. právo odmítnout uzavření dalšího smluvního vztahu, kdykoliv v budoucnu.

C.XI.
Předání Předmětu koupě

11.1. Při přebírání zboží je Zákazník/Objednatel povinen Předmět koupě zkontrolovat.
11.2. Předmět koupě je zasílán Zákazníkovi/Objednateli (Členovi klubu) v řádně přizpůsobeném přepravě obalu.

C.XII.
Doručování

12.1. Není-li dohodnuto či stanoveno jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou nebo těmito VOP musí být druhé Straně doručena prostřednictvím elektronické pošty.
12.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv se společností PANTIESKY s.r.o. dle těchto VOP, jakož i při další komunikaci v souvislosti s nimi. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (kupř. náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.
12.3. Společnosti PANTIESKY s.r.o. je doručováno:
a) na adresu sídla a kanceláře společnosti PANTIESKY s.r.o., jež zní Záběhlická 3156/65, Praha 10 – Záběhlice, 106 00;
b) na e-mailovou adresu info@pantiesky.cz nebo ahoj@pantiesky.cz , případně na jinou adresu uvedenou na webových stránkách společnosti.
12.4. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty a na adresu bydliště či sídla, které Zákazník uvedl při Registraci, v Objednávce, nebo o kterých následně společnost PANTIESKY s.r.o. v souladu s těmito VOP informoval.
12.5. Zpráva se považuje za doručenou:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem);
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

D. Reklamační řád, odpovědnost za vady a záruky
D.I.
Reklamační řád

1.1. Zákazník/Člen klubu je povinen provést kontrolu zboží a případně uplatnit reklamaci obdrženého zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Případné prodlení s uplatněním reklamace může zapříčinit prohloubení vady nebo znehodnocení Zboží/Předmětu koupě a může být důvodem pro odmítnutí reklamace.
1.2. Reklamace se uplatňuje distančně, e-mailovou zprávou adresovanou nám na adresu info@pantiesky.cz. Při uplatnění reklamace nám Člen klubu musí sdělit, kdy Zboží/Předmět koupě obdržel, kdy zjistil vadu, v čem vada spočívá a je-li to možné, musí Člen klubu přiložit fotografii reklamované vady Zboží/Předmětu koupě.
1.3. Uplatní-li Člen klubu právo z vadného plnění, přijetí reklamace mu e-mailovou zprávou bez zbytečného odkladu potvrdíme. Zavazujeme se reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace zašleme Členovi klubu e-mailovou zprávou potvrzení o způsobu řešení reklamace a o době reklamačního řízení.
1.4. Společnost PANTIESKY s.r.o. si vyhrazuje právo Zboží/Předmět koupě/dámské kalhotky neopravovat, a to ani v případě reklamace opravitelné vady a vyřešit reklamaci přednostně zasláním nového kusu Zboží. Nový kus Zboží/Předmět koupe zasílá společnost Členovi klubu bezodkladně, zpravidla do pěti pracovních dnů od uplatnění reklamace.
1.5. Požaduje-li Člen klubu vyřízení reklamace prodloužením Členství a uznáme-li reklamaci jako oprávněnou, prodloužíme Členovi klubu jeho Členství o jeden kalendářní měsíc.
1.6. Člen klubu má právo na odstoupení od Kupní smlouvy/Členství, pokud reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace.
1.7. Odstoupí-li Člen klubu od Kupní smlouvy/Členství, toto Členství zaniká. Odstoupit od Kupní smlouvy/Členství lze jen ohledně plnění vadného a dále ohledně plnění, které doposud nebylo poskytnuto. V případě odstoupení od Kupní smlouvy/Členství, vrátíme Objednateli část členského poplatku ve výši odpovídající podílu uhrazeného členského poplatku a počtu kalendářních měsíců trvání jeho Členství zpět na bankovní účet, ze kterého Objednatel Členství uhradil. Členství bude navráceno za kalendářní měsíc, kdy bylo poskytnuto vadné plnění a dále za všechny zbývající kalendářní měsíce Členství.
1.8. Posoudíme-li reklamaci je neoprávněnou, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout. V takovém případě jsme oprávněni opakovanou reklamaci téže vady odmítnout.
D.II.
Odpovědnost společnosti PANTIESKY s.r.o.

2.1. Společnost PANTIESKY s.r.o. není odpovědná za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení Zboží/Předmětu koupě již předanou Zákazníkovi/Objednateli. Není odpovědná ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s koupí a používáním Zboží/Předmětu koupě.
2.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. není povinna poskytnout Zákazníkovi/Objednateli náhradu za období, během kterého nemůže Zákazník/Objednatel Zboží/Předmět koupě v době reklamace používat.

D.III.
Řešení Sporů

3.1. Pro případ Sporu mezi Stranami, se Strany zavazují, že se Spor pokusí řešit smírně, tento závazek však Strany nezavazuje k tomu, aby se podrobily jakémukoliv smírčímu řízení.
3.2. V případě, že nebude možné nalézt smírné řešení Sporu podle předchozího odstavce, bude Spor v případě, že je Zákazník podnikatelem, předložen k rozhodnutí soudu, přičemž:
a) ve věcech, v nichž je dána věcná příslušnost okresního soudu k rozhodování v prvním stupni, sjednávají Strany místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10;
b) ve věcech, v nichž je dána věcná příslušnost krajského soudu k rozhodování v prvním stupni, sjednávají Smluvní strany místní příslušnost Krajského soudu v Praze.
3.3. Zákazník, který je Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporu, tedy orgánem, na který se Zákazník může obracet, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, ID datové schránky: x7cab34. Podrobnější informace o mimosoudním řešení sporů je možné najít na internetových stránkách České obchodní inspekce (www.adr.coi.cz).

D.IV.
Změny Stran a započtení

4.1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy a dalších právních vztahů upravených těmito VOP přecházejí na právní nástupce Stran.
4.2. Případné postoupení práv a povinností Zákazníka z Kupní smlouvy a dalších právních vztahů upravených těmito VOP podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany společnosti PANTIESKY s.r.o.
4.3. Zákazník není oprávněn své pohledávky za společností PANTIESKY s.r.o. vyplývající z Kupní smlouvy či dalších právních vztahů upravených těmito VOP postoupit na třetí osobu.
4.4. Zákazník není oprávněn postoupit na třetí osobu ani celou Kupní smlouvu.

D.V.
Vyloučení záruky

5.1. Aniž by tím byl dotčen článek B.VI. těchto VOP, veškeré informace a materiály dostupné na Internetových stránkách jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a bez jakékoli výslovné nebo implicitní záruky jakéhokoli charakteru.
5.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. neodpovídá za to, že obsah Internetových stránek bude odpovídat očekáváním Zákazníků, že stránky budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a informace budou správné.
5.3. Některé právní řády nemusí některá z těchto omezení dovolovat a je možné, že některá ze shora uvedených omezení se na Zákazníka nebudou vztahovat.
5.4. Rady ani informace, poskytnuté ústně nebo písemně, získané od společnosti PANTIESKY s.r.o. nebo při využívání služeb, které jsou k dispozici na Internetových stránkách, nezakládají poskytnutí jakýchkoli záruk, které by se jich týkaly a které nejsou výslovně poskytnuty v Podmínkách používání.

D.VI.
Omezení odpovědnosti

6.1. Zákazník na Internetové stránky vstupuje, používá je a prohlíží si je na vlastní riziko a nebezpečí.
6.2. Zákazník si je vědom a souhlasí s tím, že v rámci zákonných možností společnost PANTIESKY s.r.o., ani žádný jiný subjekt, který se podílel na vytvoření, výrobě nebo provozu Internetových stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či další škody, poškození dobré pověsti, vzniklé náklady, ztráty, snížení obratu nebo zisku nebo vznik odpovědnosti jakéhokoliv druhu (a to i v případě, že společnost PANTIESKY s.r.o. o vzniku takové škody věděla nebo mohla vědět), které by mohly uživateli vzniknout v důsledku přístupu nebo používání Internetových stránek nebo jejich obsahu nebo naopak nemožnosti použít Internetových stránek nebo jejich obsah.
6.3. Veškeré materiály, které Zákazník stáhne nebo jinak získá během používání Internetových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí. Společnost PANTIESKY s.r.o. nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení Zákazníků ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na Internetové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z Internetových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů.
6.4. Společnost PANTIESKY s.r.o. si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce Internetových stránek. Společnost PANTIESKY s.r.o. nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí Internetových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím společnosti PANTIESKY s.r.o. nebo třetích osob.
6.5. S ohledem na nastalou situaci v ČR ohledně pandemie virem COVID-19, může dojít k omezení distribučních možností. Tímto si vyhrazujeme možnost změny v distribučních plánech, případně mohou mít omezení vliv na změnu Objednávky členství ze strany PANTIESKY s.r.o.

D.VII.
Změna informací a odkazy

7.1. Internetové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost PANTIESKY s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení obsahu kdykoli a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna.
7.2. Internetové stránky mohou obsahovat informace o produktech a službách společnosti PANTIESKY s.r.o. na celém světě, přičemž ne všechny produkty a služby jsou dostupné na všech trzích. Odkaz na produkt nebo službu společnosti PANTIESKY s.r.o. na Internetových stránkách nemusí znamenat, že takový výrobek nebo služba je nebo bude k dispozici ve vaší lokalitě.
7.3. Jakožto službu Zákazníkům mohou Internetové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány společností PANTIESKY s.r.o. Společnost PANTIESKY s.r.o. nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek.
7.5. Vytváření hypertextových odkazů na Internetových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu společnosti PANTIESKY s.r.o. zakázáno.

E. Ochrana osobních údajů

E.I.
Rozsah ochrany osobních údajů

1.1. Ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na Zákazníka, který je fyzickou osobou, a v přiměřeném rozsahu též na spolupracovníky-fyzické osoby a zaměstnance Zákazníka, který je osobou právnickou.
1.2. V přiměřeném rozsahu se ustanovení o ochraně osobních údajů vztahují též na spolupracovníky-fyzické osoby a zaměstnance Zákazníka, který je osobou právnickou.

E.II.
Právní úprava ochrany osobních údajů

2.1. Ochrana osobních údajů je poskytována:
a) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a
b) zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

E.III.
Osobní údaje

3.1. Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které zákazníci přes internet zadají na Internetové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti PANTIESKY s.r.o. Společnost PANTIESKY s.r.o. Zákazníkovi doporučuje, aby si před poskytnutím osobních identifikačních údajů a informací pozorně přečetl Zásady ochrany osobních údajů (viz část E těchto VOP) a Zásady ochrany osobních údajů na Internetových stránkách PANTIESKY s.r.o.
3.2. Zákazník bere Registrací na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje:
a) jméno a příjmení;
b) datum narození;
c) adresa bydliště;
d) e-mailová adresa
e) doručovací adresa;
f) telefonní číslo.
3.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost PANTIESKY s.r.o. o změně ve svých Osobních údajích.
3.4. Zákazník potvrzuje Registrací a následně odesláním Objednávky, že Osobní údaje poskytl dobrovolně.

E.IV.
Osoby zpracovávající Osobní údaje a předávání Osobních údajů

4.1. Jako správce Osobních údajů vystupuje společnost PANTIESKY s.r.o.
4.2. Zpracování Osobních údajů je prováděno společností PANTIESKY s.r.o., Osobní údaje však pro společnost PANTIESKY s.r.o. mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) poskytovatel softwaru Microsoft;
b) poskytovatelé údržby informačního systému;
c) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací
4.3. Příjemci Osobních údajů mohou být:
a) orgány veřejné moci (např. soudy, orgány veřejné správy);
b) účetní společnosti PANTIESKY s.r.o.;
c) daňový poradce společnosti PANTIESKY s.r.o.;
d) právní poradce společnosti PANTIESKY s.r.o.;
e) další příjemci dle potřeb a pokynů Zákazníka.
4.4. Kromě osob nebo společností dopravujících Předmět koupě nebudou Osobní údaje společností PANTIESKY s.r.o. bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány žádným dalším třetím osobám.
4.5. Společnost PANTIESKY s.r.o. nezveřejní seznam členu PANTIESKY klubu žádné třetí osobě. Výjimku jsme oprávněni učinit v případě objednání Členství darem nebo Dárkového voucheru, kdy je umožněno podání informace Objednateli o Členství/obdarované osobě ve smyslu registrace do Klubu či ukončení termínu Členství.
4.6. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

E.V.
Právní základ pro zpracování Osobních údajů a účel jejich zpracování

5.1. Právní základ pro zpracování Osobních údajů představuje:
a) Členství (Předmět koupě/ Objednávka/Kupní smlouva).
5.2. Osobních údaje jsou zpracovávány pro účely:
a) realizace práv a povinností z Členství (Objednávky).

E.VI.
Způsob zpracování Osobních údajů

6.1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

E.VII.
Doba zpracování Osobních údajů

7.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Členství (Předmětu koupě) a po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností společnosti PANTIESKY s.r.o. a pro uplatňování jejích práv vyplývajících z Členství (Předmětu koupě), jakož i pro obranu společnosti PANTIESKY s.r.o. po přiměřeně dlouhou dobu po ukončení Členství.
7.2. V případě, že ze strany Zákazníka dojde k vrácení Předmětu koupě, pak budou Osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu pěti let od vrácení Předmětu nájmu.
7.3. Následně bude s Osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy.

E.VIII.
Zákazníkova práva

8.1. Zákazníkovi náleží práva upravená v tomto článku.
8.2. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Zákazník má právo od společnosti PANTIESKY s.r.o. získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost PANTIESKY s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost PANTIESKY s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zákazník má také právo, aby společnost PANTIESKY s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Zákazník právo kdykoli doplnit.
8.3. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost společnosti PANTIESKY s.r.o. zlikvidovat osobní údaje, které o Zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy a Zákazník o to požádá. Po dobu trvání Členství nemá Zákazník právo požadovat výmaz osobních údajů potřebných pro realizaci práv a povinností z Členství (Předmětu koupě).
8.4. Zákazník má právo, aby společnost PANTIESKY s.r.o. v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech společnosti PANTIESKY s.ro., třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zákazník právo kdykoli vznést námitku.
8.5. Právo na přenositelnost osobních údajů dává Zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které společnosti PANTIESKY s.r.o. poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
8.6. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění Členství, tedy smlouvy uzavřené se Zákazníkem, a nikoli na základě souhlasu Zákazníka se zpracováním.
8.7. V případě, že bude Zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných společností PANTIESKY s.r.o., může podat stížnost přímo jí. Případně se může poté obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.8. Více informací o právech Zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

E.IX.
Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro marketingové účely

9.1. Zákazník má možnost v Objednávce vyznačit svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů pro marketingové účely, tzn. že má zájem o zasílání informací souvisejících se zbožím a službami společnosti PANTIESKY s.r.o., jakož i informací o činnostech společnosti PANTIESKY s.r.o. či o akcích pořádaných společností PANTIESKY s.r.o. na elektronickou adresu Zákazníka (např. v podobě newsletteru společnosti PANTIESKY s.r.o.).
9.2. Pokud tak učiní, pak souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů pro uvedený účel, jakož i se zasíláním uvedených informací.
9.3. Je-li Zákazník osobou mladší 15 let, pak se pro potřeby udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů vyžaduje souhlas jeho zákonného zástupce.
9.4. Osobní údaje, k jejichž zpracování dal Zákazník souhlas způsobem uvedeným v tomto článku, lze zpracovávat maximálně po dobu pěti let od udělení souhlasu Zákazníka.
9.5. Svůj souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu sídla společnosti či na e-mailovou adresu společnosti PANTIESKY s.r.o.
9.6. I na zpracování Osobních údajů na základě souhlasu Zákazníka se přiměřeně aplikují ustanovení článků E.I. až E.X. těchto VOP.

E.X.
Souhlas s užitím audiovizuálních záznamů a fotografií

10.1. Tento článek platí, pokud Zákazník udělí souhlas se zpracováním a užitím audiovizuálních záznamů a fotografií osoby Zákazníka.
10.2. Pokud tak učiní, pak souhlasí se zpracováním a užitím audiovizuálních záznamů a fotografií osoby Zákazníka pro potřeby dokumentování činnosti společnosti PANTIESKY s.r.o. a informování o činnosti společnosti PANTIESKY s.r.o. na Internetových stránkách; zákazník výslovně souhlasí s jejich zveřejněním na Internetových stránkách.
10.3. Je-li Zákazník osobou mladší 15 let, pak se pro potřeby udělení souhlasu se zpracování a užitím audiovizuálních záznamů a fotografií osoby Zákazníka vyžaduje souhlas jeho zákonného zástupce.
10.4. Audiovizuální záznamy a fotografie osoby Zákazníka, k jejichž užití a zpracování dal Zákazník souhlas způsobem uvedeným v tomto článku, lze užívat a zpracovávat maximálně po dobu pěti let od udělení souhlasu Zákazníka.
10.5. Svůj souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu sídla či na e-mailovou adresu společnosti PANTIESKY s.r.o.
10.6. I na užití a zpracování audiovizuálních záznamů a fotografií osoby Zákazníka na základě souhlasu Zákazníka se přiměřeně aplikují ustanovení článků E.I. až E.X. těchto VOP.

F. Společná a závěrečná ustanovení
F.I.
Rozhodné právo a vyloučení použití konkrétních ustanovení právního řádu

1.1. Pokud vztah založený smlouvou dle těchto VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.2. Společnost PANTIESKY s.r.o. není ve vztahu k Zákazníkovi/Objednateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odstavec 1 písm. e) Občanského zákoníku.
1.3. Je vyloučena aplikace ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku na vztahy upravené těmito VOP.
1.4. V rozsahu právním řádem přípustném se v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku na vzájemné vztahy Stran upravené těmito VOP nepoužije ustanovení § 1800 Občanského zákoníku.
1.5. S odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku je výslovně konstatují, že se v právním styku mezi Stranami, pro který platí tyto VOP, nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanovením Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
F.II.
Společná ustanovení Podmínek používání

2.1. Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu týkající se přístupu a užívání Internetových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi společností PANTIESKY s.r.o. a Zákazníkem/Objednatelem. Jakékoli jiné podmínky nebo pravidla vydané společností PANTIESKY s.r.o., které upravují vztahy mezi společností PANTIESKY s.r.o. a Zákazníkem/Objednatelem, týkající se jakékoli služby nebo koupě či nákupu výrobků, doplňují tyto Podmínky používání; v případě rozporu mezi nimi a jinými pravidly nebo podmínkami mají jiná podmínky a pravidla přednost před těmito Podmínkami používaní.

F.III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17.7.2020.
3.2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
3.3. Smlouvy dle těchto VOP jsou uzavírány v českém jazyce.
3.4. Skutečnost, že společnost PANTIESKY s.r.o. toleruje porušení některé z povinností Zákazníka stanovené v těchto VOP nebo nevymáhá své právo vyplývající z VOP nebo ze zákona, nemůže být vykládáno jako vzdání se práv nebo prosazování takových práv společností PANTIESKY s.r.o.
3.5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
3.6. Je-li některé ustanovení Členství / Kupní smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy.
3.7. Změny a doplňky Členství / Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
3.8. Znění obchodních podmínek může společnosti PANTIESKY s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
3.9. Změna těchto VOP je prováděna zveřejněním nové verze VOP na Internetových stránkách. Proto lze doporučit VOP pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami.
3.10. Aktuální znění podmínek je dostupné na Internetových stránkách. Dále jsou tyto VOP dostupné v kanceláři a v sídle společnosti PANTIESKY s.r.o.
V Praze dne 17.7.2020
PANTIESKY s.r.o.

user